Wednesday, February 2, 2011

Origami benefit applications 2 فايده و كاربردهاي اوريگامي                                                                                             
                                                                                            
                                                                                             


 م با سلام خدمت شما عزیزان

اغلب ترجمه ها تحت الفظی است و فرست اینکه خودم ترجمه و ویرایش کنم نداشتم. لطفا خودتان با توجه به متن اصلی زحمت دریافتن مطلب را بکشید تا زمانی که فرصتی پیدا کنم و مطالب را با ترجمه دقیق و ویرایش شده در اختیار شما انسانهای خوب قرار دهم

Origami Self-Folding Sheets
 origami scienceIn the June 2, 2010 issue of PNAS, researchers Hawkes et al report the development of a sheet of composite material which can fold itself. The flat sheet is composed of triangular panels lined with foil actuators (motors). When an electric current is passed through the sheet, select edges expand and/or contract causing the sheet to fold into origami-like boats & planes. Once the desired shape is realized, the shape is held in place with magnets.
This seemingly simple procedure is significant because it requires that a material interacts with its environment and rearrange itself according to specified shapes/stiffness. This may lead to, for example, a measuring cup which folds itself according to the amount and/or temperature of the liquid which it holds. 


                                                                                            


 Finally, an accessory any Transformer would love. Researchers have created flat sheets of composite material that can fold themselves into toy boats, tents, and even paper airplanes. Based on the ancient art of origami, the sheets are edged by foil actuators--thin, solid-state motors--that contract or expand when they receive an electric current from flexible electronic circuits embedded in the sheets. After they achieve their preprogrammed shape, the sheets are held in place by tiny magnets on the edges of the fold joints. Researchers say the technology, described online today in the Proceedings of the National Academy of Sciences, could be scaled up to create ultra-portable tripods or even cups that automatically adjust to the size of liquid being poured into them. 


Programmable matter is a material whose properties can be programmed to achieve specific shapes or stiffnesses upon command. This concept requires constituent elements to interact and rearrange intelligently in order to meet the goal. This paper considers achieving programmable sheets that can form themselves in different shapes autonomously by folding. Past approaches to creating transforming machines have been limited by the small feature sizes, the large number of components, and the associated complexity of communication among the units. We seek to mitigate these difficulties through the unique concept of self-folding origami with universal crease patterns. This approach exploits a single sheet composed of interconnected triangular sections. The sheet is able to fold into a set of predetermined shapes using embedded actuation. To implement this self-folding origami concept, we have developed a scalable end-to-end planning and fabrication process. Given a set of desired objects, the system computes an optimized design for a single sheet and multiple controllers to achieve each of the desired objects. The material, called programmable matter by folding, is an example of a system capable of achieving multiple shapes for multiple functions.


 مهم قابل برنامه ریزی مواد که خواص می تواند برنامه ریزی برای رسیدن به اشکال خاص و یا stiffnesses بر فرمان است. این مفهوم نیاز به عناصر تشکیل دهنده ارتباط برقرار کردن و تنظیم مجدد هوشمندانه به منظور دیدار با هدف. این مقاله به دستیابی به ورق های قابل برنامه ریزی است که می تواند خود را در اشکال مختلف به صورت خودگردان توسط تاشو. گذشته رویکرد به ایجاد دستگاه های تبدیل شده اند قابلیت اندازه کوچک محدود است ، تعداد زیادی از اجزاء، و پیچیدگی ارتباطات همراه بین واحدها. ما به دنبال کاستن از این مشکلات را از طریق مفهوم منحصر به فرد از اریگامی خود تاشو با الگوهای جهانی چین دار شدن. این سوء استفاده از رویکرد تک ورق متشکل از بخش های به هم پیوسته سه گوش. ورق قادر است به مجموعه ای از اشکال از پیش تعیین شده با استفاده از تحریک جاسازی شده برابر شده است. برای پیاده سازی این مفهوم خود تاشو اریگامی، ما را توسعه داده اند مقیاس پذیر پایان به پایان فرایند برنامه ریزی و ساخت. با توجه به مجموعه ای از اشیاء مورد نظر، سیستم محاسبه طراحی بهینه سازی شده برای تک ورق و کنترل کننده های متعدد برای رسیدن به هر یک از اشیاء مورد نظر. مواد، ماده قابل برنامه ریزی توسط تاشو نامیده می شود ، نمونه ای از یک سیستم قادر به دستیابی به اشکال متعدد برای توابع چندگانه است                                                                                            

Pollen Origami
 


In the April 23, 2010 issue of PNAS, researchers (Katiforia, Alben, Cerda, Nelson, and Dumais) from the University of Tulsa showed that pollen grains dehydrate and fold upon itself in a defined manner based on its geometry. This controlled folding is similar to the way a crease pattern can be collapsed into a defined origami model.

 گرده اوریگامی

در 2010 آوریل 23 موضوع PNAS، محققان (Katiforia، Alben، Cerda، نلسون، و Dumais) از دانشگاه تولسا نشان داد که دانه های گرده اب چیزی را گرفتن و بر خود در برابر شیوه ای تعریف شده بر اساس هندسه است. تاشو این کنترل شبیه به راه الگوی چین را می توان به مدل اریگامی تعریف شده سقوط کرد.                                                                                            
Solar Origami
 
 

February 16, 2010; Applied Physics Letters.
Conventional solar panels are flat and do not capture the sun's rays efficiently unless they were tilted to track the movement of the sun. MIT professor Jeffrey Grossman propose a method of folding solar cell systems such that they could produce a constant amount of power regardless of the sun's movements. Some of these folded solar cell systems are 2½ times more efficient than the traditional flat arrays.

خورشیدی اوریگامی

2010 فوریه 16؛ نامه فیزیک کاربردی.

پانل های خورشیدی معمولی هستند مسطح و انجام اشعه خورشید را جذب نمی کند مگر اینکه آنها موثر برای ردیابی حرکت خورشید کج شده بود. استاد دانشگاه فنی ماساچوست جفری گراسمن پیشنهاد روش تاشو سیستم های سلول های خورشیدی به طوری که آنها می توانند مقدار ثابت از قدرت صرف نظر از حرکات خورشید را تولید می کنند. برخی از این سیستم های تاشو سلول های خورشیدی هستند ½ 2 بار موثرتر از آرایه های سنتی تخت می باشد.

                                                                                            
Titanium-Printed Origami Crane
 

In the April, 2009 issue of Advanced Materials, Jennifer Lewis and her research team (U of Illinois) developed a new method for fabricating small, complex 3D structures which are needed in biomedical devices. The novel method involves printing titanium hydride ink into flat sheets then folding the sheets into intricate designs.
Initially, the titanium sheets dried and cracked but researchers overcame the problem by using wet folding ideas from origami. A mix of fast- and slow-drying solvents were used so that the titanium sheets dried partially but were still flexible enough to fold without cracking. Researchers said, "marriage of printing and origami techniques allows for greater structural complexity".
.
                                                                                            
Ultrathin, High-Resolution Origami Lens
 
 

In January 2007, Eric Tremblay and Joseph Ford from the University of California in San Diego have made an ultrathin, high-resolution Origami Lens. The lens is very thin and is 7 times more powerful that conventional camera lenses.
Typically, camera lenses use many parts to bend and focus light. The Origami Lens replaces the many parts of a conventional camera lens with one optical system; this makes the lens thinner.
The Origami Lens is made of a crystal which is diamond-cut so that the light travels in a zig-zag manner analogous to the way paper is pleated in origami. Note: the lens itself is not folded, but the optical path is folded.


                                                                                            

da Vinci Robot does Origami
 
The da Vinci® Surgical System was invented by Intuitive Surgical and is FDA approved for a variety of surgical procedures. It is, basically,
- 4 small robotic arms controlled by joystick & foot petals,
- a 3-dimensional magnification visual system, and a
- computer screen console.
These elements allow surgeons to perform small scale operations precisely. No origami here - or so you think.
Da Vinci Robot
November 2006:
This video shows the dexterity of the da Vinci robot and fine detail work capable when performed by a skilled surgeon. The humble paper crane is used to prove the value of a high-tech, $1.75 million dollar machine.


                                                                                            

Origami DNA
 
On the cover of the March 16,2006 issue of Nature magazine, Caltech researcher Paul Rothemund announced the development of Origami DNA. Not much real origami folding here; however, plenty of DNA folding and great potential for future applications.
The idea is simple: DNA is folded in a back and forth manner and then held together with smaller strands of DNA at key positions. This works because of Watson and Crick pairing: recall biology 101 rule that A bonds with T and C bonds with G. Photo shows origami DNA shapes photographed with atomic force microscope.Why is this important to us? Well, it may lead to other molecular self assembly of nanostructures. Note that these DNA shapes are about 100nm in diameter - that's pretty small because an average germ is 1000nm.

اریگامی دی ان ای

بر روی جلد شماره مارس 16،2006 مجله طبیعت، Caltech محقق پل Rothemund اعلام کرد توسعه اریگامی دی ان ای. نه چندان تاشو اریگامی واقعی اینجا، اما مقدار زیادی از دی ان ای تاشو و پتانسیل بسیار زیادی برای برنامه های آینده است.

ایده ساده است : دی ان ای در تاشو عقب و جلو صورت و پس از آن برگزار شد با کوچکتر از رشته دی ان ای در موقعیت های کلیدی است. این کار می کند زیرا از اما واتسون و کریک جفت شدن : فراخوان زیست شناسی 101 قانون که اوراق قرضه و اوراق بهادار با تی سی با دی ان ای را نشان می دهد G. عکس اریگامی اشکال عکس با نیروی اتمی microscope.Why است این برای ما مهم است؟ خب، ممکن است به دیگر مونتاژ مولکولی خود از نانوساختارها منجر شود. توجه داشته باشید که این اشکال در مورد دی ان ای هستند 100nm در قطر -- که به دلیل بسیار کوچک به طور متوسط جوانه 1000nm است.


                                                                                            Medical Uses, Stents
 

In 2003, Zhong You and Kaori Kuribayashi from the University of Oxford developed an origami stent which may be used to enlarge clogged arteries and veins. The waterbomb base from origami was used to design the origami stent.
A stent is a tube which can be collapse into a smaller size. Using a balloon catheter, the stent is maneuvered through the patients veins/arteries to the clot site. When the balloon is inflated, the stent is expanded to a larger diameter, thereby opening the vein/artery for better blood flow. Depending on the application, the tissue may grow over the stent and it remains in the patient permanently. By 2005, a self-deployable origami stent was developed.
  
پزشکی استفاده می کند ، استنت

در سال 2003 ، زونگ شما و Kaori Kuribayashi از دانشگاه آکسفورد توسعه استنت اریگامی که ممکن است مورد استفاده قرار گرفته است به عروق بزرگ و عروق. پایگاه waterbomb از اریگامی طراحی استنت اریگامی مورد استفاده قرار گرفت.

استنت لوله است که می تواند سقوط به اندازه کوچکتر است. با استفاده از کاتتر بالون، استنت از طریق رگ های بیماران maneuvered / عروق به سایت لخته. زمانی که بالون، استنت به قطر بزرگتر گسترش یافته، در نتیجه باز کردن رگ / شریان برای جریان خون بهتر است. بسته به نوع کاربرد، بافت ممکن است در طول استنت رشد و آن را در بیمار به طور دائم باقی مانده است. تا سال 2005، خود گسترش پذیر استنت اریگامی ارائه شده است

                                                                                            


Space Telescope, Eyeglass
 
 

In order to study galaxies and astronomical events that are far away, a large space telescope is needed. However, giant telescopes cannot be shipped into space due to the size constraints of rockets and shuttles.
Professional origami artist, Robert Lang helped scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory (Livermore, California) design a method for folding a space telescope so that it can be packed into a space shuttle and then easily deployed when in space. The foldable telescopic lens is called “Eyeglass”.
In early 2002, a telescopic lens measuring over 3 meters in diameter was constructed. When folded origami style, it was 1.2-meter in diameter and shaped like a cylinder. By early 2004, a 5-meter prototype lens was constructed and shown to concentrate light as expected.
In the future, it may be possible to fold 100-meter telescope lenses into 3-meter diameter cylinders and have these delivered into space - all thanks to origami.
Photo: Space telescope "Eyeglass" can be folded origami style from a flat disk (bottom right) into a smaller cylinder (top left). Credit is given to the University of California, Lawrence Livermore National Laboratory, and the Department of Energy under whose auspices the work was performed.
  تلسکوپ فضایی، شیشه ء دوربین یا ذرهبین

به منظور مطالعه کهکشان ها و رویدادهای نجومی که دوری، تلسکوپ فضایی بزرگ مورد نیاز است. با این حال ، تلسکوپهای غول پیکر می تواند به فضا نمی شود به دلیل محدودیت اندازه از موشک و شاتل ها حمل می شود.

حرفه هنرمند اریگامی، رابرت لنگ کمک دانشمندان لارنس لیورمور در آزمایشگاه ملی (لیورمور کالیفرنیا) طراحی روش برای تلسکوپ فضایی تاشو به طوری که آن را می توان به شاتل فضایی بسته بندی شده و سپس به راحتی مستقر شده، زمانی که در فضا. لنز تلسکوپی foldable است به نام "شیشه ء دوربین یا ذرهبین".

در اوایل سال 2002، یک لنز تلسکوپی اندازه گیری بیش از 3 متر در قطر ساخته شد. وقتی تاشو سبک اریگامی بود ، در 1.2 متر قطر و به شکل یک استوانه. با اوایل سال 2004 ، 5 - متر لنز نمونه ساخته شد و نشان داده شده است به تمرکز نور را به عنوان انتظار می رود.

در آینده، ممکن است ممکن است برای لنز برابر 100 متر تلسکوپ به سیلندر قطر 3 متر و این به فضا تحویل -- همه به لطف اریگامی.

عکس : تلسکوپ فضایی "عینک یک چشم"را می توان به سبک اریگامی از یک دیسک (سمت راست پایین) را به تخت سیلندر کوچکتر (بالا سمت چپ) تا خورده. اعتباری است که تحت نظارت کار انجام شد و به دانشگاه کالیفرنیا، لارنس لیورمور آزمایشگاه ملی، و وزارت انرژی داده می شود.


 •                                                                                             

  Solar Sails in Space Flight Unit • In March of 1995, Japanese scientists used origami concepts to pack and deploy a solar power array in the research vessel called Space Flight Unit (SFU). On Earth, the solar array was folded into a compact parallelogram, and then in space, it was expanded into a solar sail. The method of folding the solar panels is called "Miura-ori", in honor of Koryo Miura, a professor in Tokyo University, who developed the fold.

  • See more photos of SFU.
  • Read about the SFU space mission.
  • See SFU solar array with Miura-ori parallelogram panels.
  • Photo provided by Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

  The Miura-ori (translation = Miura-fold) is famous in map folding. The Miura-ori allows a square piece of paper to be folded in such a way that it can be opened (in one motion) by pulling at two opposite corners. As well, a Miura-ori folded map is less likely to tear at the crease junctions. An easy to use road map - now that's origami science!
  • See an animated Miura-ori map or Youtube video of miura ori map fold and unfold.
  • Fold a Miura-ori map yourself using a diagram by Tom Hull.
  • Photo from British Origami Society (BOS)

   بادبان های خورشیدی در فضا واحد پرواز

  در ماه مارس سال 1995 ، دانشمندان ژاپنی استفاده می شود مفاهیم اریگامی و بسته به استقرار مجموعه ای از انرژی خورشیدی در رگ پژوهش به نام پرواز فضایی واحد (SFU). بر روی زمین، آرایه های خورشیدی را به جمع و جور متوازی الاضلاع خورده بود، و پس از آن در فضا، آن را به بادبان های خورشیدی گسترش یافت. روش تاشو پانل های خورشیدی نامیده می شود "میورا - ori"، به افتخار Koryo میورا، استاد در دانشگاه توکیو، که توسعه یافته برابر شده است.

       مشاهده عکس های بیشتر از SFU.
       اطلاعات بیشتر در مورد ماموریت فضا SFU.
       آرایه های خورشیدی را مشاهده کنید SFU با پانل های متوازی الاضلاع میورا - ori.
       عکس ارائه شده توسط آژانس اکتشافات هوا فضای ژاپن (JAXA)

  میورا - ori (ترجمه = میورا برابر) مشهور است در تاشو نقشه. میورا - ori اجازه می دهد تا یک قطعه مربع از کاغذ می شود به گونه ای که می توان آن را (در یک حرکت) به وسیله ی کشیدن در دو گوشه مخالف تاشو. همچنین، میورا - ori تاشو نقشه است احتمال کمتری دارد که در اتصالات چین دار شدن اشک. آسان برای استفاده از نقشه راه -- در حال حاضر علم اریگامی که!

       مشاهده متحرک میورا - ori نقشه یا ویدیو از یوتیوب میورا ori برابر نقشه و شکل میگیرد.
       ریختن (فولد) میورا - ori نقشه خود را با استفاده از نمودار های تام هال.
       عکس از بریتانیایی اوریگامی جامعه (BOS)


                                                                                              


  Airbags in Cars: A German company, EASi Engineering, was interested in finding a better way to pack airbags into car steering wheels. Professional origami artists, Robert Lang, helped design an algorithm which will allow computer simulations of airbag folding and deployment. This allowed the company to evaluate the efficiency of the airbags without actually doing a crash test. Saves money, saves time, saves lives. What could be better?
  Research is ongoing. Read Robert Lang's commentaries on the airbag project.
  Image from US Zeitgeist 2010 presentation.

  کیسه هوا در ماشین : شرکت آلمانی ، EASi مهندسی، در پیدا کردن راه بهتری برای بسته کیسه هوا را به چرخ ها فرمان خودرو علاقه مند شد. هنرمندان حرفه ای اریگامی، رابرت لنگ، کمک طراحی یک الگوریتم که شبیه سازی کامپیوتری از کیسه هوا تاشو و به کارگیری می شود. این شرکت مجاز به ارزیابی بهره وری از کیسه هوا در واقع بدون انجام تست تصادف. موجب صرفه جویی در پول، موجب صرفه جویی در زمان، موجب صرفه جویی در زندگی می کند. چه چیزی میتواند باشد بهتر است؟
  تحقیقات در حال انجام است. تفسیر دفعات بازدید : رابرت لنگ کیسه هوا بر روی این پروژه.
  تصویر از ایالات متحده روال 2010 ارائه.


  origami airbag

                                                                                               
  Other Origami Science Applications
   
  Crumple Zones in Cars: Most cars have pre-designated crumple zones at the front and back of the car. These are engineered zones which will collapse during a collision. Folding at the crumple zones will absorb the energy of the impact and potentially save the lives of the passengers. In conjunction with the Nissan Motor Company, Japanese scientist, Ichiro Hagiwara, uses his knowledge of origami to design a fold pattern that will absorb maximum energy during impact. Research in progress.

  More Origami Science Stuff


 • نرم افزار اوریگامی دیگر علوم

  مناطق اطو انداختن در ماشین : در بیشتر خودروها را قبل از اطو انداختن در مناطق تعیین شده جلو و عقب ماشین. این مناطق که مهندسی در طول برخورد منفجر می گردد. تاشو در مناطق اطو انداختن خواهد شد انرژی ضربه را جذب و به طور بالقوه نجات جان مسافران. در رابطه با شرکت نیسان موتور، دانشمند ژاپنی، Ichiro Hagiwara، با استفاده از دانش خود را از اریگامی به طراحی یک الگوی برابر انرژی است که حداکثر در طول اثر جذب می کند. تحقیقات در حال پیشرفت است.

  بیشتر اوریگامی متفرقه علم .. . . م

                                                                                               
                                                                                              
   2. فايده  و كاربردهاي   اوريگامي  
                                                                                               

  Optigami

  In the design of optical systems that incorporate multiple reflections of converging and diverging beams, tedious graphic layout procedures are followed to assure that mirror dimensions are correct and that structural elements do not interfere with the ray bundles. A change in dimension, location, or angle of any one of the system elements requires a complete redrawing of the system, making this a time-consuming and costly process.
  Optigami Example
  An example of a simple optigami simulation.
  Thus began Jon Myer, a scientist at the Hughes Research Laboratories, in describing a technique for optical layout using origami. Nowadays, the physical layout of mirrors and lenses is done automatically by computer programs that analyze the optics by ray-tracing through the system of lenses and mirrors. In an earlier time, this analysis was carried out by hand. In complex optical systems, rays of light are bent, refracted, focused, and folded through contorted pathways, and ensuring that no bundle of light is inadvertently clipped off can be a nontrivial feat. In the days before personal computers were on every desktop, such ray-tracing was an elaborate paper-and-pencil exercise.
  Myer recognized that the origami reverse fold, applied to a narrow triangle of paper, accurately reproduced several important features of optical ray-tracing. By folding a narrow triangle of paper and reverse-folding it at each reflection, one could simulate the contortions of the beam of light as it traversed the system with a concrete object for visualization. As a simulation tool, the reverse fold embodies several features that accurate simulate the tracing of rays of light:
  • The reversal of color that accompanies a reverse-fold simulates image reversal that occurs at each reflection off of a mirror;
  • The angle of the reverse fold automatically gives the proper angle for orienting a mirror at the point of reflection;
  • By cutting and feathering the edges of the triangle, not only can focusing be simulated, but the rough curvature of the focusing mirror is also obtained.
  Folded-Cavity Laser
  Schematic diagram of the folded-cavity laser. The left and center figures show how a convention cavity is folded in two places; the right figure shows the configuration of the folded cavity.
  A further advantage of the optigami technique is that one can alter the angles and locations of mirrors without altering the total optical path length Ñ an advantage in many optical design problems.
  Although simple and elegant, optigami was ultimately superseded by the rapid growth and availability of personal computers and computerized ray-tracing programs. Nowadays, for less than $1000, a computerized ray-tracer can simulate reflections refractions, and vignetting from flat and curved mirrors with considerably greater speed and accuracy than origami approximations. Nevertheless, as an aid to visualization, or for quick-and-dirty calculations — such as the proverbial back-of-the-napkin sketch — optigami still has its place in the optical designer's arsenal of tools.
  An example of the latter usage may be found in a type of laser described by US Patent 6,542,529, titled, appropriately enough, a folded-cavity laser. This family of lasers was developed by Swedish engineer Mats Hagberg and myself, working at laser company SDL, Inc. The folded-cavity laser addresses a fundamental problem in a type of laser called an index-guided broad area semiconductor laser — a laser microchip used in thermal printing and green laser pointers, among other places. The beam coming out of these lasers tends to spread across a broad range of angles. Mats showed that by taking a conventional laser and effectively folding the cavity in two places, it was possible to collapse the broad output beam down to a much narrower, much brighter beam, without losing efficiency. So, the next time you see a green laser beam, look close: there just might be some origami inside!
  For further information, see:
  • Jon H. Myer, Optigami—A Tool for Optical System Design, Applied Optics, vol. 8, no. 2, p. 260, 1969.
  • Mats Hagberg and Robert J. Lang,


  اپتیگامی                                    ی                              
  Optigami

  "در طراحی سیستم های نوری است که از ترکیب چند بازتاب همگرا و واگرا تیرها ، خسته کننده هستند مراحل طرح گرافیکی به دنبال اطمینان دهم که ابعاد آینه صحیح هستند و عناصر ساختاری که می توانم بسته نرم افزاری با اشعه تداخل داشته باشد. تغییر در ابعاد ، مکان ، و یا زاویه از هر یک از عناصر سیستم نیاز به ترسیم کامل از سیستم ، ساخت این فرایند مستلزم صرف وقت و هزینه. "
  مثال Optigami

  نمونه ای از شبیه سازی optigami ساده است.

  بنابراین جان Myer ، یک دانشمند در آزمایشگاه های تحقیقاتی هیوز ، در تشریح روش های نوری برای طرحبندی صفحات وب با استفاده از اریگامی آغاز شد. امروزه ، طرح های فیزیکی از آینه ها و لنز به طور خودکار توسط برنامه های کامپیوتری که تجزیه و تحلیل اپتیک توسط اشعه ردیابی از طریق سیستم لنز و آینه ها انجام می شود. در زمان گذشته ، این تجزیه و تحلیل انجام شده توسط دست انجام شد. در سیستم های پیچیده نوری ، اشعه نور از خم ، refracted ، متمرکز شده است ، و تاشو از طریق مسیرهای contorted ، و اطمینان حاصل کرد که هیچ بسته نرم افزاری نور است سهوا بریدهشدهبا کردن می تواند یک شاهکار nontrivial. در روز قبل از رایانه های شخصی بودند در هر کامپیوتر ، از جمله اشعه - ردیابی شد استادانه درست شده کاغذ و مداد ، ورزش.

  Myer به رسمیت شناخته شده است که اریگامی معکوس برابر ، اعمال شده به یک مثلث باریک از کاغذ ، دقت تکثیر چندین ویژگی مهم نوری اشعه ردیابی. توسط تاشو مثلث باریک از کاغذ و معکوس آن تاشو در هر انعکاس ، یک نفر می تواند شبیه سازی contortions از باریکه ای از نور آن را به عنوان صرف سیستم با یک شیء واقعی برای تجسم. به عنوان ابزار شبیه سازی ، معکوس برابر مظهر ویژگی های متعددی است که شبیه سازی دقیق ردیابی پرتوهای نور :

      واژگونی رنگ که همراه معکوس برابر واژگونی شبیه سازی تصویر رخ می دهد که در هر یک از انعکاس یک آینه خاموش ؛
      زاویه معکوس می دهد به طور خودکار برابر زاویه مناسب برای موقعیت یابی آینه در نقطه انعکاس ؛
      با برش و "feathering" لبه های مثلث ، نه تنها می تواند با تمرکز شبیه سازی شوند ، اما انحنای خشن از آینه فوکوس نیز به دست آمده.

  پوشیده - حفره لیزری

  دیاگرام شماتیک از حفره لیزر ، تاشو. چپ و مرکز آمار نشان می دهد که چگونه یک حفره مجمع در دو مکان های تاشو ؛ رقم سمت راست نشان می دهد که پیکربندی حفره تاشو.

  مزیت دیگری نیز از "optigami" روش این است که می توان زاویه و مکان از آینه ها بدون تغییر در کل طول مسیر نوری Ñ استفاده در بسیاری از مشکلات طراحی نوری را تغییر دهید.

  هر چند ساده و ظریف است ، optigami بود در نهایت با رشد سریع و در دسترس بودن رایانه های شخصی و کامپیوتری اشعه ردیابی برنامه های جایگزین. امروزه ، برای کمتر از $ 1000 ، کامپیوتری ردیاب اشعه می تواند شبیه سازی بازتاب refractions ، و مارک از آینه صاف و منحنی را با سرعت قابل ملاحظه ای بیشتر و دقت بالاتری را نسبت تقریب اریگامی. با این وجود ، به عنوان کمک به تجسم ، و یا برای محاسبات سریع و کثیف - -- مانند ضرب المثلی "از پشت ، دستمال سفره ،" طرح -- optigami هنوز جایگاه خود را در زرادخانه طراح نوری از ابزارهای.

  به عنوان مثال از استفاده دوم ممکن است که در نوع لیزر شرح داده شده توسط ایالات متحده ثبت اختراع 6،542،529 ، با عنوان در بر داشت ، به اندازه کافی مناسب ، "حفره لیزر ، تاشو." این خانواده از لیزر توسط مهندس سوئدی تشک Hagberg و خودم بود ، به کار در شرکت لیزر سعدل ، شرکت تاشو - حفره لیزر آدرس یک مشکل اساسی در نوع لیزر به نام "شاخص هدایت گسترده منطقه لیزر نیمه هادی" -- لیزر ریزتراشه های مورد استفاده در چاپ حرارتی و اشاره گر لیزری سبز ، در میان دیگر کشورهاست. پرتو بیرون آمدن از این لیزر به سمت در سراسر طیف گسترده ای از زاویه پخش شده است. تشک نشان داد که با در نظر گرفتن یک لیزر معمولی و به طور موثر تاشو حفره در دو محل ، ممکن بود به سقوط پرتو خروجی گسترده به پایین بسیار باریک تر ، پرتو بسیار روشن ، بدون از دست دادن بهره وری. بنابراین ، دفعه بعد شما شاهد یک پرتو لیزر سبز ، نگاه نزدیک : "در داخل اریگامی" فقط ممکن است وجود داشته باشد برخی از

  برای کسب اطلاعات بیشتر ، نگاه کنید به :

      جان Myer H. ، "Optigami - ابزار برای طراحی سیستم های نوری ،" اپتیک کاربردی ، ج. 8 ، نه. 2 ، ص 260 ، 1969.
      Hagberg تشک و رابرت جی لانگ ،
                                                                                               
                                                                                              
                                                                                               


  مصاحبه با روزنامه خراسان Interview

  روز دوشنبه
  1390/10/12

  برای اینکه نوشته های مصاحبه خواناتر باشد می توانید عکس زیر را در صفحه ی جدید باز نمایید
  یا روی آن کلیک نمایید